"Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat"
Janusz Korczak

Procedura "Niebieskiej Karty"

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”
(w przypadku podejrzenia o fizyczne znęcanie

się rodzica/opiekuna prawnego nad dzieckiem)
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.,

w sprawie procedury  „ Niebieskie Karty” (które nakłada konkretne zadania także na instytucje systemu oświaty)

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011r. Nr 209 poz. 1245)
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2005r.

Nr 180 poz.1493 ze zm.).
Co to jest przemoc w rodzinie
Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną.
Cel wszczęcia procedury
Podjęcie działań interwencyjnych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dziecku,

co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie.
Kiedy należy wszcząć procedurę „Niebieskiej Karty”?
Wszczęcie procedury następuje w przypadku zaistnienia podejrzenia stosowania wobec dziecka przemocy w rodzinie.
Co powinien zrobić nauczyciel w przedszkolu w sytuacji podejrzenia zaniedbania dziecka przez rodziców?
Wnikliwa obserwacja dziecka: jego wyglądu, zachowania. Analiza psychologiczna wytworów działalności dziecka (rysunku np. „ Moja rodzina”) i zainicjowanej rozmowy

z dzieckiem nt. relacji w rodzinie, jej zwyczajów, obowiązków poszczególnych członków rodziny, sposobów komunikacji itp. 
Formularze:
Formularz „Niebieska Karta – A” – wypełniany przez przedstawiciela przedszkola po uzyskaniu informacji o stosowaniu przemocy wobec dziecka,
Formularz „Niebieska Karta – B” – pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, przekazywane przedstawicielowi pokrzywdzonego dziecka,
Formularz „Niebieska Karta – C” – wypełniany przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby dotkniętej przemocą

w rodzinie,
Formularz „Niebieska Karta – D” – wypełniany przez członków zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej wobec osoby podejrzanej o stosowanie przemocy

w rodzinie.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez przedstawiciela oświaty (dyrektor przedszkola, nauczyciel) w obecności dziecka,

co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą w rodzinie (§ 2.1 Rozporządzenia). Rozmowa z pokrzywdzonym dzieckiem powinna być przeprowadzona w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowania godności dziecka oraz zapewnienia mu bezpieczeństwa. Może to mieć miejsce zarówno w przedszkolu, jak i w miejscu pobytu dziecka. W tej czynności uczestniczą nauczyciele dziecka i psycholog z poradni (§ 5.3 Rozporządzenia).
W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” z uwagi na nieobecność dziecka,

co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięte przemocą  

w rodzinie, ze względu na stan jego zdrowia lub zagrożenie jego życia lub zdrowia, wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu       

z nim lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. W przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pokrzywdzonym dzieckiem jest niewykonalne, wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” następuje bez jego udziału.
Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta - A” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie

stosowania przemocy w rodzinie (§ 6.3 Rozporządzenia).
Następnie, niezwłocznie po wszczęciu postępowania, ale nie później niż w terminie

7 dni  (§ 7 Rozporządzenia) od dnia wszczęcia, przedstawiciel przedszkola przekazuje formularz przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego powołanego przez prezydenta

i składającego się z przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych,

a nadto kuratorów i prokuratorów (art. 9a ust. 3 – 5 Ustawy o przeciwdziałaniu

przemocy w rodzinie).
Po przekazaniu formularza zespołowi interdyscyplinarnemu dalsze działania podejmowane

są już przez ten zespół.
Czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury należy przeprowadzić w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego, a jeżeli te osoby

są podejrzane          

o stosowanie przemocy wobec dziecka, czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 5.1 i 2 Rozporządzenia).
Działania pracownika przedszkola w ramach procedury „Niebieska Karta” (§ 15):
udzielenie informacji o:
możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej

i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach

i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych

przemocą w rodzinie,
możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą 

w rodzinie;
zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii

i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących

przemoc w rodzinie,
diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, a w szczególności dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej

i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy

na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
Wszystkie czynności podejmowane przez przedstawiciela oświaty w ramach procedury

są dokumentowane. Dokumentacja może być przekazana organom ścigania prowadzącym postępowanie przygotowawcze.
Zawiadomienie organów ścigania
Obowiązek taki powstaje z chwilą podjęcia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przemocy wobec dziecka.
Przedszkole jako podmiot zawiadamiający o popełnieniu przestępstwa jest informowane przez organy ścigania o wszczęciu i zakończeniu zainicjowanego postępowania.

Copyrights © 2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Częstochowie